Tag Archives: ตรวจเครน

การตรวจเครนหรือปั้นจั่น มีรายละเอียดการตรวจสอบอย่างไร

โรงงานหรืออุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศไทยของเรา ปัจจุบันพบว่ามีการนำเครนหรือปั้นจั่นมาใช้งานอย่างแพร่หลาย ยิ่งเศรษฐกิจมีภาวะการขยายตัวเพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่ เครนหรือปั้นจั่นก็ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องทุ่นแรงมากขึ้นเท่านั้น เพราะเป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ปฏิบัติงานและช่วยให้การทำงานรวดเร็วมากขึ้น การตรวจเครนหรือปั้นจั่น ถือได้ว่ามีความสำคัญมากเพราะหลายคนมักจะเคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในระหว่างการใช้งานเครนหรือปั้นจั่น เพื่อป้องกันอุบัติเหตุเหล่านั้น จึงต้องมีการตรวจเครนหรือปั้นจั่นสม่ำเสมอ โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้มีการกำหนดให้ ต้องมีการทดสอบหรือตรวจเครน ปั้นจั่น ตลอดจนการตรวจสอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องหรือชิ้นส่วนตามข้อกำหนดต่างๆ

การตรวจเครนหรือปั้นจั่นจะต้องตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ หมายถึง วิศวกรรมเครื่องกล ผู้ที่มีบทบาทหน้าที่ในการจัดทำข้อมูลรายการ การปรับปรุง แก้ไข ยื่นเสนอแก่ผู้จ้าง จนนำไปสู่การหามาตรการด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน สำหรับการตรวจเครนหรือปั้นจั่น การทดสอบ มีรายละเอียดที่น่าสนใจ ดังนี้

  • เครนหรือปั้นจั่นที่ใช้ในงานประเภทก่อสร้าง

หากเป็นเครื่องที่มีพิกัดการยกที่ปลอดภัย ทางผู้ผลิตกำหนดไว้ไม่เกินขนาดสามตัน ซึ่งต้องทำการทดสอบทุกๆ 6เดือน แต่ถ้าหนักมากกว่าสามต้นขึ้นไป จะต้องทดสอบทุกสามเดือน

  • เครนหรือปั้นจั่นที่ใช้ในการทำงานประเภทอื่นๆ

หากเป็นเครื่องที่มีพิกัดยกปลอดภัยที่ผู้ผลิตได้กำหนดไว้ตั้งแต่ 1-3 ตัน ต้องตรวจเครนหรือปั้นจั่นเป็นประจำทุกปี แต่ในกรณีที่เกิน 3 ตันแต่ไม่ถึง 50 ตัน ต้องทดสอบหรือตรวจสอบเครนทุกๆ หกเดือน แต่ถ้ามากกว่า 50 ตันขึ้นไปต้องทดสอบทุก 3 เดือน

  • เครนหรือปั้นจั่นที่หยุดใช้งานหรือนำไปซ่อมแซมอย่างน้อย 6 เดือน

กรณีจะส่งผลในด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน จึงต้องทดสอบใหม่ก่อนนำกลับมาใช้งานทุกครั้ง สำหรับเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แบบรายการตรวจสอบ ทดสอบปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นหอสูงและปั้นจั่นขาสูง

หมายเหตุ : ปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่เรียกว่า ปจ.1 ปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่เรียกว่า ปจ.2 หากไม่ได้มีการกำหนดพิกัดการยกที่ปลอดภัยจากทางผู้ผลิต ต้องให้วิศวกรเครื่องกลเป็นผู้กำหนดแทน

การตรวจเครนหรือซ่อมแซมเครนในโรงงานจะต้องปฏิบัติงานโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น หรือตรวจสอบ ซ่อมแซมโดยวิศวกรรมสามัญที่มีประสบการณ์ในการทำงานมาอย่างยาวนาน ปัจจุบันมีหน่วยงานที่ให้บริการตรวจเครนหรือปั้นจั่นให้บริการมากมาย เลือกหน่วยงานที่เชื่อถือได้เท่านั้น ให้บริการอย่างมืออาชีพ รับตรวจเครนหรือปั้นจั่นทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น ปจ.1 หรือ ปจ.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานต้องมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีการรับรองมาตรฐานการสอบเทียบจาก มอก. มีบริการบำรุงรักษาเครน แก้ไขข้อ[กพร่องต่างๆ เปลี่ยนอุปกรณ์เครนที่ชำรุด ตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างครอบคลุมมากที่สุด